សេវាប្តូរប្រាក់

តាមរយៈ ធនាគារ ហត្ថា អតិថិជននឹងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទទួលបាននូវសេវាប្តូរប្រាក់នៅតាមបណ្តាញការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំនៅទូទាំងប្រទេស។

បច្ចុប្បន្ន ធនាគារ ហត្ថា ផ្តល់ជូននូវសេវាប្តូរប្រាក់ទៅលើប្រភេទរូបិយប័ណ្ណមួយចំនួនដូចជា ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត ហើយនឹងដាក់ឱ្យដំណើរការនូវប្រភេទរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរ។

សូមកត់សម្គាល់ថា អត្រាដែលមានបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះគឺសម្រាប់ជាព័ត៌មានចំពោះអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះ។ សូមទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាអតថិជនរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ 1800 212 222 (មិនគិតប្រាក់) ឬ 070 266 999 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

រូបិយប័ណ្ណ Notes Telegraphic Transfer
ទិញ លក់ ទិញ លក់
ដុល្លារ - រៀល
បាត - រៀល
ដុល្លារ - បាត
ដុល្លារ - យ៉េន
យ៉េន - រៀល
គណនាអត្រាប្ដូប្រាក់

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។