Job Opportunity


មន្ដ្រីជ្រើសរើសបុគ្គលិក - ០១នាក់

មន្រ្តីជ្រើសរើសបុគ្គលិក បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រង សម្របសម្រួល និងធ្វើឲ្យប្រាកដថា ដំណើរការនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលួន និងស្របតាមផែនការធនធានមនុស្សរបស់ធនាគារ ហត្ថា។ លើសពីនេះទៀត មន្រ្តីជ្រើសរើសបុគ្គលិក ត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់បេក្ខជនចាប់ពីតាំងដំណាក់កាលដាក់ពាក្យ រហូតក្លាយជាបុគ្គលិករបស់ធនាគារ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

Posted Date: 06/10/2022
Closing Date: 20/10/2022

Specialist, Card and e-Payment - 02 posts.

The main purpose of the “Specialist, Card and e-Payment” position is mainly responsible for managing services quality at Smart Banking. He/she is also responsible for answering to branch/customer on product procedure related matter on smart banking.

Posted Date: 05/10/2022
Closing Date: 18/10/2022

មន្ត្រីប្រតិបត្តិការសាខា - ០២ នាក់

ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់, រៀបចំបញ្ជីប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ, រៀបចំរបាយការណ៍ ប័ណ្ណដាក់/ដកប្រាក់ ផ្ញើទៅកាន់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ, បិទគណនីសន្សំសំចៃ, បោះពុម្ពរបាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខា ឬនាយកសាខា។

Posted Date: 05/10/2022
Closing Date: 18/10/2022

មន្ត្រីគាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យឯកសារ - ០១នាក់

តួនាទីខាងលើរៀបចំឡើង ដើម្បីជំនួយគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្នុងការធានានូវដំណើរការការងារប្រកបដោយភាពរលូន និងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់បេសកកម្ម ទស្សនៈវិស័យ និងគោលដៅរបស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល។ មន្រ្តីគាំទ្រ និងត្រួតពិនិត្យឯកសារ ទទួលបន្ទុកការងារ និងជំនួយដល់ប្រធានក្រុមក្នុងការធានាដល់ការប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងជួយពង្រឹងកិច្ចការងាផ្នែករដ្ឋបាលនៅគ្រប់ការិយាល័យ ផ្តោតទៅលើ ការរៀបចំទុកដាក់ឯកសារជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន (ឯកសារឥណទាន ប្រាក់បញ្ញើ ឯកសារទ្រព្យតម្កល់ធានា..) ការដកចេញ ការគ្រប់គ្រងឯកសារអតិថិជន នៅគ្រប់ការិយាល័យធនាគារហត្ថា ម.ក ការត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការសាខាលើជំនាញរដ្ឋបាល និងរៀបចំចំណាយរដ្ឋបាលផ្សេងៗរបស់ធនាគារហត្ថា ម.ក ។

Posted Date: 04/10/2022
Closing Date: 17/10/2022

Officer of Head Office Audit for IT - 01 Post.

The main purpose of the “Officer of Head Office Audit for IT” position is responsible to execute audit field work and evaluate adequacy and effectiveness of internal control in policies & procedure and workflow process of information technology function. Prepare draft audit report during field work and clear the root cause with the issue owner.

Posted Date: 04/10/2022
Closing Date: 17/10/2022

មន្ត្រីប្រតិបត្តិការសាខា - ០១ នាក់

ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់, រៀបចំបញ្ជីប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ, រៀបចំរបាយការណ៍ ប័ណ្ណដាក់/ដកប្រាក់ ផ្ញើទៅកាន់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ, បិទគណនីសន្សំសំចៃ, បោះពុម្ពរបាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខា ឬនាយកសាខា។

Posted Date: 04/10/2022
Closing Date: 17/10/2022

អ្នកប្រមូលបំណុលយឺតយ៉ាវ - ០១នាក់

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “អ្នកប្រមូលបំណុលយឺតយ៉ាវ” គឺមានការទទួលខុសត្រូវកំណត់អំពីកាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរកមូលហេតុនៃបញ្ហា របស់អតិថិជនលើការ ខកខានមិនបានសងប្រាក់ និងចុះដោះស្រាយបំណុលអតិថិជនដែលខកខានសងប្រាក់ ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមផែនការ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងអាចទទួលយកបាន និងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង ដើម្បីជួយដោះស្រាយបន្ដឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។

Posted Date: 04/10/2022
Closing Date: 17/10/2022

មន្ត្រីសេវាកម្មសាខា - ០១ នាក់

កំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់ព័ត៌មានជូនអតិថិជនអោយបានល្អ ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាទុកឯកសារបុគ្គលិក, ឥណទាន, គណនីសន្សំសំចៃ, ឯកសារទ្រព្យធានា និងឯកសារផ្សេងៗទៀតអោយបានត្រឹមត្រូវ រៀបចំភ្ជាប់/ផ្អាក/បិទ កាតអេធីអឹម ប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ រៀបចំចលនាបុគ្គលិក បញ្ជូនសៀវភៅការងារ ជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក សម្របសម្រួលការបណ្តុះបណ្តាល និងការវាយតម្លៃ បុគ្គលិកសាខា គ្រប់គ្រងស្ដុក គ្រប់គ្រងនិងថែទាំទ្រព្យ និងដឹកបញ្ជូន និងបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខាឬនាយកសាខា។

Posted Date: 04/10/2022
Closing Date: 17/10/2022

Officer of Deposit for Other Products - 01Post.

The main purpose of the “Officer of Deposit for Other Products” position is responsible on Sale of deposit product & Other Products such as KHQR performance, ATM performance, Hattha Mobile performance and other products, and be strong interpersonal communicate and presentation skills, and skills in professional networking, and is responsible for Deposit product and other products.

Posted Date: 03/10/2022
Closing Date: 14/10/2022

មន្ត្រីផ្នែកលក់ - ៣៦ នាក់

កំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងចុះជួបទំនាក់ទំនងអតិថិជនដោយផ្ទាល់ និងពន្យល់អំពីសេវាកម្ម-ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំជូនដល់អតិថិជន និងរៀបចំឯកសារបើកគណនីជូនអតិថិជនដែលមានបំណងដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយធនាគារ ហត្ថា និងចូលរូមដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាដែលនឹងកើតមានឡើងចំពោះប្រតិបត្ដិការសេវាប្រាក់សន្សំ។

Posted Date: 03/10/2022
Closing Date: 31/10/2022


SHARE US ON:     

1 of 5