គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

គម្រោងសហហរិញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមគឺជាប្រភេទឥណទានអាជីវកម្មមួយដែលផ្តួចផ្តើមឡើង ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជនអេស អឹម អ៊ី ដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ជា ទុនបង្វិល និងចំណាយមូលធនក្នុងអាជីវកម្ម ជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាបជាពិសេស។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់រៀលខ្មែរ និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

 • រយៈពេល៖

  រហូតដល់ ៨៤ខែ

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ៥០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

 • អត្រាការប្រាក់៖

  ត្រឹមតែ ០.៥៤% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ

 • របៀបបង់សង៖

  ការសងត្រលប់មានភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែនតាមលំហូរចំណូលរបស់អតិថិជន
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈការិយាល័យសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលាយរបស់យើង

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។