ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាប្រភេទឥណទានផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានតម្រូវការទិញសម្ភារប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ។ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរួមមានដូចជា៖ ផលិតផលថ្មី ឬផលិតផលមួយទឹកដែលមានអាយុកាលមិនលើសពីប្រាំឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំផលិត។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់រៀលខ្មែរ និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

 • រយៈពេល៖

  រហូតដល់ ៦0ខែ

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ៣០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

 • អត្រាការប្រាក់៖

  ១.០៥ - ១.៥០%

 • របៀបសង៖

  ការសងត្រលប់មានភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែន
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈការិយាល័យសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលាយរបស់យើង