ឥណទានវិបារូបរ៍

ឥណទានវិបារូបរ៍ ជាប្រភេទឥណទានដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើការដកប្រាក់ពីគណនីចរន្តរបស់ខ្លួនដោយស្ថិតនៅក្រោមទំហំឥណទានដែលបានអនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់ សម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និងតម្រូវការដើមទុននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

 
លក្ខណៈផលិតផល

·         ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖         ប្រាក់រៀល និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

·         រយៈពេល៖                    រហូតដល់ ១២ខែ

·         ទំហំឥណទាន៖             ចាប់ពី ៣០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

·         អត្រាការប្រាក់៖             ត្រឹមតែ % ប៉ុណ្ណោះ

·         របៀបបង់សង៖             ទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង


អត្ថប្រយោជន៍

·         ការដកប្រាក់មានភាពបត់បែនទៅតាមតម្រូវការសាច់ប្រាក់ក្នុងអាជីវកម្ម

·         អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

·         មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់អាជីវកម្ម

·         ការប្រាក់គិតទៅតាមទំហំឥណទានដែលបានប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង

·         មានជម្រើសច្រើនក្នុងការសងត្រឡប់ដូចជាភ្នាក់ងារវីង ទ្រូម៉ាន់នី Hattha Mobile និងបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស


ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។