ឥណទាន ហូមហ្វ័រខាស

ឥណទានហូមហ្វ័រខាស ជាឥណទានមួយប្រភេទដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានចំណូលទៀងទាត់ជាប្រាក់បៀវត្ស ហើយមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ឥណទាន ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពីមុខរបរអាជីវកម្ម ឬដើម្បីលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌរស់នៅឱ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន។ ឥណទាននេះតម្រូវឱ្យអតិថិជនមានគេហដ្ឋានដែលកំពុងរស់នៅស្រាប់ ឬដីទំនេរដែលទុកសាងសង់លំនៅឋាននាពេលអនាគត ដាក់ជាទ្រព្យធានា។

 

លក្ខណៈផលិតផល

·         ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖               ប្រាក់រៀល និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

·         រយៈពេល៖                          រហូតដល់ ៧២ខែ

·         ទំហំឥណទាន៖                    រហូតដល់ ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

·         អត្រាការប្រាក់៖                    ចាប់ពី ,៣% ប៉ុណ្ណោះ

·         របៀបបង់សង៖                    ការសងត្រប់មានភាពបត់បែន

 
អត្ថប្រយោជន៍

·         អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

·         ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែនទៅតាមលំហូរសាច់ប្រាក់អតិថិជន

·         ផ្តល់រយៈពេលប្រើប្រាស់កម្ចីវែងទៅតាមតម្រូវការអាជីវកម្ម

·         មានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានឥណទានតាមរយៈបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស

·         មានជម្រើសច្រើនក្នុងការសងត្រឡប់ដូចជាភ្នាក់ងារវីង ទ្រូម៉ាន់នី Hattha Mobile និងបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស


ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។