គណនីបញ្ញើកើនចំណូល

គណនីបញ្ញើកើនចំណូល គឺជាប្រភេទគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ជាពិសេសអតិថិជនអាចធើ្វការដកការប្រាក់បានជារៀងរាល់ខែ ដោយមិនផ្តោតលើរយៈពេលសន្សំឡើយ។ ដើម្បីបើកគណនីនេះ អតិថិជនត្រូវមានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីចាប់ពី៥០ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

លក្ខណៈផលិតផល

ប្រភេទអតិថិជន

រយៈពេល

អត្រាការប្រាក់

 

 

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមរិក

ប្រាក់បាត

 

 

រូបវន្តបុគ្គល ឬ​ នីតិបុគ្គល

៣ខែ

,៣៥%

,២៥%

,៧៥%

៦ខែ

,៥០%

,២៥%

,៧៥%

៩ខែ

,០០%

,៧៥%

,២៥%

១២ខែ

,៧៥%

,៥០%

,៧៥%

១៨ខែ

,០០%

,៧៥%

,៧៥%

២៤ខែ

,១៥%

,០០%

,២៥%

៣៦ខែ

,៣៥%

,០០%

,៥០%


អត្ថប្រយោជន៍


·         ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៧,៣៥%

·         ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ ដែលអាចដកបានគ្រប់ពេលវេលា

·         រយៈពេលសន្សំបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

·         ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីមុខងារ និងសេវាកម្មយ៉ាងសម្បូរបែបរបស់ Hattha Mobile

·         ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមទូទាំងប្រទេស

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។