គណនីបញ្ញើកើនចំណូល

គណនីបញ្ញើកើនចំណូល ជាប្រភេទគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់ជាមួយនឹងការប្រាក់ខ្ពស់ ជាពិសេសអតិថិជនអាចធើ្វការដកការប្រាក់បានជារៀងរាល់ខែដោយមិនផ្តោតលើរយៈពេលសន្សំឡើយ។ ដើម្បីបើកគណនីនេះ អតិថិជនត្រូវមានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីចាប់ពី៥០ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល

ខួបដាក់សន្សំ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀលខ្មែរ

ប្រាក់បាតថៃ

៣ខែ

,២៥%

,៣៥%

,៧៥%

៦ខែ

,២៥%

,៣៥%

,៧៥%

៩ខែ

,៧៥%

,៨៥%

,២៥%

១២ខែ

,៥០%

,៦០%

,៧៥%

១៨ខែ

,៧៥%

,៨៥%

,៧៥%

២៤ខែ

,០០%

,១០%

,២៥%

៣៦ខែ

,០០%

,១០%

,៥០%

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់និតិបុគ្គល (មិនមែនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ)

ខួបដាក់សន្សំ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀលខ្មែរ

ប្រាក់បាតថៃ

៣ខែ

,២៥%

,៣៥%

,៧៥%

៦ខែ

,២៥%

,៣៥%

,៧៥%

៩ខែ

,៧៥%

,៨៥%

,២៥%

១២ខែ

,៥០%

,៦០%

,៧៥%

១៨ខែ

,៧៥%

,៨៥%

,៧៥%

២៤ខែ

,០០%

,១០%

,២៥%

៣៦ខែ

,០០%

,១០%

,៥០%

អត្ថប្រយោជន៍

- ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

- ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ

- អាចដកការប្រាក់ជាបានរៀងរាល់ខែ

- ផ្តល់ជូនជម្រើសនៃរយៈពេលសន្សំទៅតាមតម្រូវការ

- ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមទូទាំងប្រទេស

ចំណាំ:​ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។