ឥណទានយានយន្ត

ឥណទានយានយន្ត ជាឥណទានមួយប្រភេទដែលបានបង្កើតឡើងជាពិសេស និងផ្តល់ជូនទៅអតិថិជនដែលមានចំណូលទៀងទាត់ពីប្រាក់បៀវត្ស និងមុខរបរអាជីវកម្មសម្រាប់ទិញរថយន្ត ឬទោចក្រយានយន្តដើម្បីប្រើប្រាស់

 
លក្ខណៈផលិតផល

·         ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖               ប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

·         រយៈពេល៖                          រហូតដល់ ៧២ ខែ

·         ទំហំឥណទាន៖                    រហូតដល់ ១០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

·         អត្រាការប្រាក់៖                    ត្រឹមតែ ,២៥% ប៉ុណ្ណោះ

·         របៀបបង់សង៖                    បង់រំលស់ថេរប្រចំាខែ


អត្ថប្រយោជន៍

·         អត្រាការប្រាក់ទាបមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង

·         មានរយៈពេលឥណទានវែងតាមតម្រូវការអតិថិជន

·         ឯកសារតិចតួច និងមានមានភាពងាយស្រួល

·         អតិថិជនគ្រាន់តែមានទុនចូលរួមតិចតួច

·         មានជម្រើសច្រើនក្នុងការសងត្រឡប់ដូចជាភ្នាក់ងារវីង ទ្រូម៉ាន់នី Hattha Mobile និងបណ្តាញសាខាទូទាំងប្រទេស


ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។