គណនី HYSA Flexi

ជាគណនីសន្សំមួយប្រភេទសម្រាប់តែអតិថិជនជាប្រភេទរូបវន្តបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះ ដែលបានបន្ថែមនូវលក្ខណៈពិសេសលើសពីគណនីសន្សំផលច្រើន។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសេវាហត្ថាម៉ូប៊ែល នៃធនាគារ ហត្ថា ដែលលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការមានភាពល្អប្រសើរ សមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

សមតុល្យអប្បរមា


សមតុល្យអប្បរមា

ប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
រូបវន្តបុគ្គល
១.០០០.០០០
២៥០


អត្រាការប្រាក់


ប្រភេទអតិថិជន

សមតុល្យគណនី

(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)

អត្រាការប្រាក់

 

 

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

 

រូបវន្តបុគ្គល

២៥០​ -​ ​៥.០០០

,៧%

,៥%

> ៥.០០០ - ១៥.០០០

៤,២៥%

,២៥%

> ១៥.០០០

៥,០០%

,៧៥%

 

 

លក្ខខណ្ឌធ្វើប្រតិបត្តិការ/កម្រៃសេវា

រូបវន្តបុគ្គល

លក្ខខណ្ឌធ្វើប្រតិបត្តិការសរុប/ខែ
បញ្ជរប្រតិបត្តិការ
អេធីអឹម

ហត្ថា ម៊ូប៊ែល

កម្រៃសេវា ​ករណីធ្វើប្រតិបត្តិការលើសចំនូនកំណត់

កម្រៃសេវា
០.០២% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ   អប្ប. ៣ដុល្លារ*

 *កម្រៃសេវាអប្បបរមា ករណីធ្វើប្រតិបត្តិការលើសចំនួនកំណត់ សម្រាប់រូបិយបណ្ណខ្មែររៀលគឺ១២០០០រៀល។

អត្ថប្រយោជន៍

·         ទទួលបានសៀវភៅធនាគារលើកដំបូង ដោយឥតគិតថ្លៃ

·         មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាកាតអេធីអឹមសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង

·         មិនគិតកម្រៃសេវាទៅលើការចុះឈ្មោះ និងការថែរក្សាសេវាធនាគារចល័ត

·         លក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់មានភាពងាយស្រួល

·         ផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

·         ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។