គណនីចរន្តផ្លាស់

គណនីចរន្តផ្លាស់ ផ្ដល់ជូនអត្រាការប្រាក់ និងភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងជាមធ្យោបាយទូទាត់ជាមួយដៃគូអាជីវកម្ម តាមរយៈសេវាមូលប្បទានប័ត្រ។


លក្ខណៈផលិតផល


ប្រភេទអតិថិជន

សមតុល្យអប្បបរមា*

(ដុល្លារអាមេរិក)

អត្រាការប្រាក់

 

 

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

រូបវន្តបុគ្គល

២៥០

១.៥០%

១.០០%

នីតិបុគ្គល

១.០០០

១.០០%

0.៧៥%


អត្ថប្រយោជន៍

·         បន្ថែមលើអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានស្រាប់របស់គណនីចរន្ត នូវអត្រាការប្រាក់ដ៏ពិសេស

·         ផ្ដល់ជូនបន្ថែមនូវសេវាមូលប្បទានប័ត្រ ដែលជួយឱ្យការទូទាត់ទៅកាន់ដៃគូអាជីវកម្មកាន់តែមានសុវត្ថិភាព

·         អាចប្រើប្រាស់សេវាឥណទានវិបារូបរ៍ សម្រាប់តម្រូវការបន្ទាន់

·         ងាយស្រួលក្នុងការតាមដានការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់អាជីវកម្មតាមរយៈ Hattha Mobile

·         ធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារប្រកបដោយភាពងាយស្រួល តាមរយៈបណ្តាញអេធីអឹម និងសាខាដ៏ទូលំទូលាយ

·         ទទួលបានសៀវភៅធនាគារលើកដំបូង ដោយឥតគិតថ្លៃ


ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។