បុគ្គលទទួលបន្ទុកបណ្ណសាជីវកម្ម

ឈ្មោះ ៖
លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរ៉ាត់

តួនាទី ៖
អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកនីតិកម្ម

អ៊ីម៉ែល ៖
borath.chen@hatthabank.com

ទូរសព្ទ ៖
០៦៩ ៥៥៥ ៥៣៤

ឈ្មោះ ៖
លោក ហ៊ឹម វិបុល

តួនាទី ៖
អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ

អ៊ីម៉ែល ៖
vibol.him@hatthabank.com

ទូរសព្ទ ៖
០៩៣ ៧៧៧ ០៤៥