ពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារ

ព័ត៌មានការងារ
ប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួន
ព័ត៌មានផ្សេងៗ
ឯកសារភ្ជាប់

ប្រភេទឯកសារ៖ .jpg, .jpeg, .xls, .xlsx, .png, .pdf

ប្រភេទឯកសារ៖ .jpg, .jpeg, .png, .pdf

សេចក្តីធានាអះអាង

​ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើគឺជាការពិត និងត្រឹមត្រូវ។ ខ្ញុំយល់ព្រមអោយ ធនាគារ ហត្ថា ធ្វើការស៊ើបអង្គេតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និង និយោជកមុនរបស់ខ្ញុំ ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានខាងលើ ហើយខ្ញុំសុខចិត្តអោយធនាគារ ហត្ថា បញ្ឈប់ពីការងារប្រសិនបើគ្រឹះស្ថានរកឃើញថា ខ្ញុំមានចេតនាលាក់បាំងព័ត៌មាន ឬភូតកុហកនូវអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរ ឬរាយការណ៍នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារនេះ ។