ឱកាសការងារ


គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន” គឺកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងរៀបចំឯកសារបញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជន រួចតាមដាននិងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់។

Posted Date: 02/12/2022
Closing Date: 31/12/2022

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “មន្ត្រីផ្នែកផ្នែកលក់” គឺកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងចុះជួបទំនាក់ទំនងអតិថិជនដោយផ្ទាល់ និងពន្យល់អំពីសេវាកម្ម-ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំជូនដល់អតិថិជន និងរៀបចំឯកសារបើកគណនីជូនអតិថិជនដែលមានបំណងដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយធនាគារ ហត្ថា និងចូលរូមដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាដែលនឹងកើតមានឡើងចំពោះប្រតិបត្ដិការសេវាប្រាក់សន្សំ។

Posted Date: 02/12/2022
Closing Date: 31/12/2022

ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់, រៀបចំបញ្ជីប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ, រៀបចំរបាយការណ៍ ប័ណ្ណដាក់/ដកប្រាក់ ផ្ញើទៅកាន់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ, បិទគណនីសន្សំសំចៃ, បោះពុម្ពរបាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខា ឬនាយកសាខា។

Posted Date: 08/12/2022
Closing Date: 27/12/2022

កំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់ព័ត៌មានជូនអតិថិជនអោយបានល្អ ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាទុកឯកសារបុគ្គលិក, ឥណទាន, គណនីសន្សំសំចៃ, ឯកសារទ្រព្យធានា និងឯកសារផ្សេងៗទៀតអោយបានត្រឹមត្រូវ រៀបចំភ្ជាប់/ផ្អាក/បិទ កាតអេធីអឹម ប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ រៀបចំចលនាបុគ្គលិក បញ្ជូនសៀវភៅការងារ ជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក សម្របសម្រួលការបណ្តុះបណ្តាល និងការវាយតម្លៃ បុគ្គលិកសាខា គ្រប់គ្រងស្ដុក គ្រប់គ្រងនិងថែទាំទ្រព្យ និងដឹកបញ្ជូន និងបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខាឬនាយកសាខា។

Posted Date: 08/12/2022
Closing Date: 27/12/2022

The main purpose of the "Supervisor, Call Center" is responsible for receiving customer incoming call and responds to customer inquiries and complaints/issues through phone by providing customers with an easy and friendly banking experience through the identification and meeting their transactional needs. This position is required for night shift supports for banking product/service for efficiency & effectiveness operation.

Posted Date: 08/12/2022
Closing Date: 25/12/2022

The main purpose of the " Officer, Call Center " is responsible for receiving customer incoming call and responds to customer inquiries and complaints through phone by providing customers with an easy and friendly service experience through the identification and meeting their transactional needs.

Posted Date: 08/12/2022
Closing Date: 25/12/2022

The main purpose of the “Senior Officer, Enterprise Risk Management & Model Validation” position is to be responsible for Risk Model Validation and Monitoring”. In addition, this position is also responsible for Enterprise Risk Management.

Posted Date: 08/12/2022
Closing Date: 26/12/2022

The main purpose of the “Senior Officer, Model Validation” position is responsible for assisting develop credit risk model and monitor the impairment model government and framework.

Posted Date: 08/12/2022
Closing Date: 26/12/2022

កំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់ព័ត៌មានជូនអតិថិជនអោយបានល្អ ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាទុកឯកសារបុគ្គលិក, ឥណទាន, គណនីសន្សំសំចៃ, ឯកសារទ្រព្យធានា និងឯកសារផ្សេងៗទៀតអោយបានត្រឹមត្រូវ រៀបចំភ្ជាប់/ផ្អាក/បិទ កាតអេធីអឹម ប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ រៀបចំចលនាបុគ្គលិក បញ្ជូនសៀវភៅការងារ ជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក សម្របសម្រួលការបណ្តុះបណ្តាល និងការវាយតម្លៃ បុគ្គលិកសាខា គ្រប់គ្រងស្ដុក គ្រប់គ្រងនិងថែទាំទ្រព្យ និងដឹកបញ្ជូន និងបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាខាឬនាយកសាខា។

Posted Date: 05/12/2022
Closing Date: 22/12/2022

The main purpose of the “Officer, Mobile Banking Support” position is responsible for performing operational support duties of Mobile Banking Unit in Channel Banking Department. The basic function of this position is to perform Mobile application status monitoring; assists in the installation process; and investigates Mobile application related customer disputes or fraudulent issues in accordance with policy and regulation. Performs a variety of routine daily tasks; prepares and reviews reports, prepares correspondence tasks and participates in related projects.

Posted Date: 05/12/2022
Closing Date: 22/12/2022


ចែករំលែកនៅលើ៖     

1 of 6