ឱកាសការងារ


គោលបំណងសំខាន់នៃតួនាទី មន្រ្តីប្រមូលឥណទាន គឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយ និងប្រមូលឥណទានយឺតយ៉ាវចាប់ពី១៦ថ្ងៃ រហូត៨៩ថ្ងៃ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

Posted Date: 12/06/2024
Closing Date: 26/06/2024

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន” គឺកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងរៀបចំឯកសារបញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជន រួចតាមដាននិងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់។

Posted Date: 04/06/2024
Closing Date: 18/06/2024

Deputy Head of Corporate Banking for Local Entities is responsible for leading and supporting Relationship Managers to perform their daily routine job and monitoring both loan and deposit portfolio of local customers segmentation. Strongly support Head of Corporate Banking to mobilize the deposit customers as well as enhancing good relationship with prospective loan customers to be onboard. To manage and support Relationship Managers solving the issues and finding best solutions for customers.

Posted Date: 11/06/2024
Closing Date: 25/06/2024

Loan Recovery Manager is to be responsible for the collection of delinquency and to recover the loan written off ( WO) in the entire branch. Manage the effectiveness of the daily work of the Loan Collection Officer and Loan Recovery Officer to achieve the branch collection KPI and efficiency.

Posted Date: 04/06/2024
Closing Date: 18/06/2024

Manager, Regional Collection position is mainly responsible for Collect and recover outstanding debts by managing regional collection officer and collector at branch level to achieve collection targets.

Posted Date: 04/06/2024
Closing Date: 18/06/2024

Senior Officer, Regional Collection position is mainly responsible for Overall assisting in collecting delinquency account & recovery loan WO in performing well alight to policy, procedure, guideline, and memo, which handling and improving to achieve collection targets.

Posted Date: 04/06/2024
Closing Date: 18/06/2024

This position is performing or supporting and ensure the effective functioning and optimization of all systems related to collection.

Posted Date: 13/06/2024
Closing Date: 27/06/2024

Senior Officer for Smart Banking position is mainly responsible for smart banking development, smart banking management, and improvement for conduct training, market survey with competitor, develop procedure and guideline on customer journey and user experience are seamless starting from product process onboarding, acquiring control, transaction and basic analytics.

Posted Date: 13/06/2024
Closing Date: 27/06/2024

This position is responsible for maximize the support of debt recovery through local authorities and litigation process.

Posted Date: 13/06/2024
Closing Date: 27/06/2024

This position is responsible for maximize the support of Haircut processes, Written Off and Debt Restructuring process to facilitate fair and efficient debt resolution while upholding organizational policy, procedures and guidelines.

Posted Date: 13/06/2024
Closing Date: 27/06/2024


ចែករំលែកនៅលើ៖     

1 of 3