ឱកាសការងារ


The main purpose of the "Officer for LOS and API Application Development " does support, analyze and develop application of Loan Origination System (LOS) and Application Programming Interface (API) for integration with core banking and other application. This position is required to understand task that assigned by supervisor or manager. Assist in maintenance system and fix issues in application to ensure the application running smoothly with good performance and resolve the issues of application that raised from department owner and operator by branch.

Posted Date: 01/06/2023
Closing Date: 14/06/2023

The main purpose of the "Supervisor for LOS and API Application Development" does manage, support, analyze and develop application of loan origination system (LOS) and Application Programming Interface (API) for integration with core banking and other application. This position is required to understand task that assigned by direct supervisor. Assist in managing, maintenance system and fix issues in application to ensure the application running smoothly with good performance and resolve the issues of application that raised from department owner and operator by branch.

Posted Date: 01/06/2023
Closing Date: 14/06/2023

The main purpose of the "Senior Officer, Enterprise Services and Middleware Administration" does administrate, maintain, and support all webservices and APIs. Manage and maintain all the integrated system, enterprise service bus, or third-party access to Core Banking System. To manages a team that designs, develops, tests, debugs and implements middleware components, tools, and utilities required for the operation, maintenance, and control of systems. To implement and manage the Disaster Recovery and Data Continuity Plan to prevent from critical and high risk of any failure. To implement and manage Webservice and API with high security and high availability. The main task is to responsible for ongoing middleware operations that provides 24/7 up and running with the minimum impact.

Posted Date: 01/06/2023
Closing Date: 14/06/2023

The main purpose of the “Senior Officer of Head Audit for Information Technology” position is responsible to execute pre-audit, audit field work and review/evaluate adequacy and effectiveness of internal control in policies & procedure and workflow process of information technology function. Prepare and console draft audit report during field work and prepare risk control matrix, audit program guide and working papers.

Posted Date: 02/06/2023
Closing Date: 15/06/2023

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “អ្នកសំអាត” គឺទទួលខុសត្រូវលើការបោសសំអាត រៀបចំការិយាល័យអោយបានស្អាត មានរបៀបរៀបរយ ផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជៈ និងសំភារៈអនាម័យអោយទាន់ពេលវេលា និងបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់គ្រប់គ្រង។

Posted Date: 02/06/2023
Closing Date: 15/06/2023

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា "មន្ត្រីនីតិកម្ម" គឺផ្តល់និងប្រមូលព័ត៌មាន​,​ ការត្រួតពិនិត្យ ឬការរៀបចំសេចក្តីព្រាងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាជួលអគារ ឬទីតាំង និងកិច្ចសន្យាផ្សេងៗទៀត របស់ធនាគារ ហត្ថា, ផ្តល់ជំនួយទាក់ទងនឹងផ្នែកច្បាប់ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ទាក់ទងនឹងការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យារបស់នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងលេខាធិការ។  

Posted Date: 01/06/2023
Closing Date: 14/06/2023

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “អ្នកសំអាត” គឺទទួលខុសត្រូវលើការបោសសំអាត រៀបចំការិយាល័យអោយបានស្អាត មានរបៀបរៀបរយ ផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជៈ និងសំភារៈអនាម័យអោយទាន់ពេលវេលា និងបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់គ្រប់គ្រង។

Posted Date: 01/06/2023
Closing Date: 14/06/2023

The main objective of the "Senior Officer for Network Technical" position works closely with the Supervisor to installation, and connectivity of network system for branches, ATM public, and head office. Provide ongoing support to ensure up and running of network system and related system infrastructure.

Posted Date: 30/05/2023
Closing Date: 12/06/2023

The main objective of the "Senior Officer, Finance for CIFRS" position assists Senior Unit Manager of ATD for CIFRS in preparing the reporting CIFRS, Identify effective interest rate (EIR), Assist to prepare monthly working of advance fee of borrowing following CIFRS 9, Enhancement & monitor EIR tool as well as fix error loan on time, Assist to prepare monthly working lease of ATM, Office & Land following CIFRS 16, staff loans adjustments working, GCA working of both CIFRSS and THAI GAAP for ECL calculation, NBC COA under CAS and CIFRSS as required.

Posted Date: 30/05/2023
Closing Date: 12/06/2023

The main purpose of the "Officer, Backend Development" is responsible for Design, develop, test the backend API for the channel integration, Working and participating with Agile team to deliver the quality API and Getting feedback and improve on the existing backend API.

Posted Date: 25/05/2023
Closing Date: 07/06/2023


ចែករំលែកនៅលើ៖     

1 of 2