ឱកាសការងារ


Officer of Deposit for Other Products - 01Post.

The main purpose of the “Officer of Deposit for Other Products” position is responsible on Sale of deposit product & Other Products such as KHQR performance, ATM performance, Hattha Mobile performance and other products, and be strong interpersonal communicate and presentation skills, and skills in professional networking, and is responsible for Deposit product and other products.

Posted Date: 09/08/2022
Closing Date: 23/08/2022

Senior Officer, Commercial Loan Development - 01 post.

The main purpose of the “Senior Officer, Commercial Loan Development” position is responsible to support Unit Manager on credit product performance monitoring specifically under SME and Corporate Segment. This post required to have experience candidates and capable to assist the direct manager for all activities regarding to new product development, existing product improvement and initiatives formulation for corporate banking diversification of Hattha Bank.

Posted Date: 08/08/2022
Closing Date: 22/08/2022

អ្នកប្រមូលបំណុលយឺតយ៉ាវ - ០២នាក់

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “អ្នកប្រមូលបំណុលយឺតយ៉ាវ” គឺមានការទទួលខុសត្រូវកំណត់អំពីកាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរកមូលហេតុនៃបញ្ហា របស់អតិថិជនលើការ ខកខានមិនបានសងប្រាក់ និងចុះដោះស្រាយបំណុលអតិថិជនដែលខកខានសងប្រាក់ ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមផែនការ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងអាចទទួលយកបាន និងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង ដើម្បីជួយដោះស្រាយបន្ដឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។

Posted Date: 04/08/2022
Closing Date: 18/08/2022

អ្នកបើកបរ - ០៣ នាក់

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “អ្នកបើកបរ” គឺមានការទទួលខុសត្រូវកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវលើការបើកបរជូនបុគ្គលិក ឬភ្ញៀវធានាសុវត្ថិភាពលើការបើកបរនិងអ្នកដំណើរថែរក្សាភាគង់វង្ស និងគុណភាពរថយន្ត រៀបចំយានជំនិះតាមសំណើ និងសម្របសម្រួលកិច្ចការរផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

Posted Date: 03/08/2022
Closing Date: 17/08/2022

មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន - ៤១១ នាក់

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន” គឺកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងរៀបចំឯកសារបញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជន រួចតាមដាននិងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់។

Posted Date: 03/08/2022
Closing Date: 17/08/2022

Senior Officer, Database Administration - 01 post.

The main purpose of the ''Senior Officer, Database Administration'' position is to administrate, maintain, and support all databases of Core Banking System, ATM, Mobile Banking, LOS, Data Warehouse, AML, and Hattha Bank Internal application system. Manage and controlling the resources utilization of hardware in order to reduce the software operating expense. To implement and manage the Disaster Recovery and Data Continuity Plan to prevent from critical and high risk of software failure. To implement and manage database with high security and high availability. The main task is to maintain the database system up and running 24/7 with the minimum impact.

Posted Date: 03/08/2022
Closing Date: 17/08/2022

Officer, E&S and Stakeholder Report Analysis - 01 post.

The main purpose of the “Officer, E&S and Stakeholder Report Analysis” position is responsible for identify, analyses, and evaluate, summarize and report on environmental and social performance with lenders & stakeholder report/requirement and economic data analysis for credit risk. The candidate must also understand how to prepare report base on the need of lenders & stakeholders and analyze economic analysis and work with credit risk team and other that related areas to develop practical solutions that can be implemented to effectively mitigate and manage E&S risk as wells credit risk. Enhancing Hattha Bank achieve the mission and vision in the real practice especially with social goals as well as financial goals

Posted Date: 03/08/2022
Closing Date: 17/08/2022

Senior Officer, IT Security for Assurance and Compliance - 01Post.

The main purpose of the “Senior Officer, IT Security for Assurance and Compliance” position is responsible for closely with Assurance and Compliance team are responsible for establishes, manages and administers Bank's ICT security policy, procedures, manual to ensure preventive and recovery strategies are in place, and minimize the risk of internal and external security threats.

Posted Date: 03/08/2022
Closing Date: 17/08/2022

Senior Unit Manager, Corporate Loan Development - 01 post.

The main purpose of the “Senior Unit Manager, Corporate Loan Development” position is responsible for develop and manage all credit products under corporate customer segment. This post required to have extensive experience candidates and capable to lead all activities regarding to new product development, existing product improvement and initiatives formulation for corporate banking diversification of Hattha Bank.

Posted Date: 03/08/2022
Closing Date: 17/08/2022

Senior Unit Manager, Risk Assessment and RCSA - 01 Post.

The main purpose of the “ Senior Unit Manager, Risk Assessment and RCSA ” position is responsible for planning organizing and leading of the functional of the operational risk and fraud management to ensuring all operational risk and fraud that are relevant to/or impact Hattha bank have been proactive addressed and identified at the early stage and managed. The role will assist the Head of Operational Risk and Fraud Management to make clear to all staffs to understand on how to manage operational risk and fraud prevention. This role also plays a key function to deliver of operational risk and fraud management agenda and activities with the relevant stakeholder in the Hattha bank.

Posted Date: 03/08/2022
Closing Date: 17/08/2022


ចែករំលែកនៅលើ៖     

1 of 3