ឱកាសការងារ


The main purpose of the "Unit Manager of Card & e-Payment for Dispute & Fraud" Position is mainly responsible for analysis on dispute & Fraud resolution. He/she is also responsible for answering to branch/customer on procedure and guideline related matters and specifically for Visa Cards.

Posted Date: 01/12/2023
Closing Date: 15/12/2023

គោលបំណងសំខាន់នៃតួនាទី "អ្នកប្រមូលបំណុលយឺតយ៉ាវ" គឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយ និងប្រមូលឥណទានយឺតយ៉ាវចាប់ពី៩០ថ្ងៃ និងឥណទានលុបចេញពីបញ្ជី ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

Posted Date: 24/11/2023
Closing Date: 10/12/2023

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន” គឺកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងរៀបចំឯកសារបញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជន រួចតាមដាននិងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់។

Posted Date: 21/11/2023
Closing Date: 05/12/2023

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន” គឺកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងរៀបចំឯកសារបញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជន រួចតាមដាននិងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់។

Posted Date: 01/12/2023
Closing Date: 15/12/2023

គោលបំណងសំខាន់ៗនៃតួនាទីជា “មន្ត្រីផ្នែកប្រឹក្សាឥណទាន” គឺកំណត់អំពីភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងរៀបចំឯកសារបញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជន រួចតាមដាននិងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់។

Posted Date: 30/11/2023
Closing Date: 14/12/2023

The main purpose of the "Supervisor for LOS and API Application Development" does manage, support, analyze and develop application of loan origination system (LOS) and Application Programming Interface (API) for integration with core banking and other application. This position is required to understand task that assigned by direct supervisor. Assist in managing, maintenance system and fix issues in application to ensure the application running smoothly with good performance and resolve the issues of application that raised from department owner and operator by branch.

Posted Date: 24/11/2023
Closing Date: 08/12/2023

The main purpose of the “Senior Officer of IT Security for Vulnerability Assessment” position is a process of evaluating security risks in software systems to reduce the process of evaluating security risks in software systems to reduce the probability of threats. The purpose of vulnerability testing is reducing the possibility for intruders/hackers to get unauthorized access of system. it depends on the mechanism named Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) or VAPT testing. 

Posted Date: 23/11/2023
Closing Date: 07/12/2023

The main purpose of the “Senior Officer of Head Audit for Support Function” position is responsible to execute audit field work and review and evaluate adequacy and effectiveness of internal control policies & procedure and workflow process of company/business function. Prepare draft audit report during field work and assist to supervisor to provide feedback on risk control matrix, test step for test of design (TOD) & test of operating effectiveness (TOE) and working papers.

Posted Date: 23/11/2023
Closing Date: 07/12/2023

The main purpose of the “Lead Technical for iBanking Platform” position is responsible for leading the full stack development team included web application, mobile, backend for building the scalable, secure, performance platform and assisting on the technical expertise included application design, Microservices & technology stack adoption, extendibility and tracking on the project timeline among the technical team and provide the consultant to the business unit.

Posted Date: 22/11/2023
Closing Date: 06/12/2023


ចែករំលែកនៅលើ៖     

1 of 1