អត្ថប្រយោជន៍


ធនាគារ ហត្ថា ម.ក គឺជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារឈានមុខផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជា ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជពី ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០។ ជាមួយបទពិសោធន៍ក្នុងការបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលជិត ៣០ឆ្នាំ ក្រោយការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីរបស់ខ្លួន ធនាគារ ហត្ថា បានកែលម្អ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បន្ថែមនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានដូចជា៖ ការធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវសេវាធនាគារចល័ត (Hattha Mobile) ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវសេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ សេវាឥណទានវិបារូបន៍ សេវាបញ្ញើសន្សំផលច្រើន (HYSA Flexi and HYSA Corporate) និងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាធនាគារថ្មីៗផ្សេងទៀត បន្ថែមលើសេវាដែលមានស្រាប់ដូចជា៖ សេវាឥណទាន សេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក សេវាអេធីអឹម សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស និងជាអ្នកណែនាំលក់សេវាធានារ៉ាប់រងផងដែរ។

ធនាគារ ហត្ថា គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារ ក្រុងស្រ៊ី។ ធនាគារ ក្រុងស៊្រី (ធនាគារ អាយុធ្យា ម.ក និង ក្រុមហ៊ុនជាបុត្រសម្ព័ន្ធ) គឺជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេលំដាប់ទី៥ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដោយយោងលើទំហំទ្រព្យសកម្ម ផលប័ត្រឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារ D-SIBs ចំនួនប្រាំ ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល ៧៥ ឆ្នាំ មកហើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃ។ ធនាគារ ក្រុងស៊្រី គឺជាសមាជិកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ MUFG ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេបង្អស់នៅជប៉ុន។

អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ៖
 • ប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែ (តាមការចរចារ)
 • ប្រាក់បៀវត្សអថេរប្រចាំខែ រហូតដល់ ៤១០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ
 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ (រហូតដល់៩ខែនៃប្រាក់ខែគោល)
 • ប្រាក់ឧបត្ថមបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ១០០%
 • ប្រាក់ខែទី១៣ (ស្មើនិងប្រាក់ខែគោល១ខែ)
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្ដប្រចាំខែ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបម្រើការងារយូរ
 • ប្រាក់អតីតភាពការងារ ១៥ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ
 • ប្រាក់ឧបត្ថមឯកសណ្ឋាន
 • ប្រាក់ឧបត្ថមសុខមាលភាព
 • ប្រាក់ឧបត្ថមថ្លៃសាំងម៉ូតូប្រចាំខែរហូតដល់ ៩៥ដុល្លារ
 • ផ្ដល់ជូនកាតទូរស័ព្ទ និងទូរស័ព្ទ
 • ការតម្លើងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់ ១២%
អត្ថប្រយោជន៍មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ៖
 • ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ តាមច្បាប់ការងារ
 • ច្បាប់ឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាពរហូតដល់ ៩០ថ្ងៃ
 • ច្បាប់ឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺមានរយៈពេលរហូតដល់ ៦ខែ
 • ច្បាប់ឈប់សម្រាកពិសេសរហូតដល់ 0៧ថ្ងៃ
 • ទទួលបានឱកាសតម្លើងតួនាទី
 • ការធានារ៉ាបរងម៉ូតូ 
 • ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ធានាដោយធនាគារហត្ថា
 • ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ធានាដោយក្រុមហ៊ុនឯកជន
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពលើការវះកាត់ និងសម្រាកពេទ្យ
 • ការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ក្នុងម៉ោងការងារ និងសុខភាព ដោយបសស
 • ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល និងអភិវឌ្ឍន៍អាជីពការងារ

សម្គាល់៖ សម្រាប់បុគ្គលិកហាត់ការ ធនាគារ ហត្ថា ផ្តល់ជូនប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ១០០ ដុល្លារអាមេរិក ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព (បសស) ការបណ្តុះបណ្តាល និងឱកាសក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិ។