ការផ្តល់ជូនលេខគណនីពិសេស ធនាគារ ហត្ថា ដោយមិនគិតថ្លៃ

ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ថ្ងៃទី៣១​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ការផ្តល់ជូនពិសេស៖

មិនគិតថ្លៃសម្រាប់លេខគណនីដែលមានតម្លៃចាប់ពី ២០ដុល្លារអាមេរិក រហូតដល់ ១.៥០០ ដុល្លារអាមេរិក។

លក្ខខណ្ឌ​ផ្តល់​ជូន៖

ដើម្បីទទួលបាននូវការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ អតិថិជនត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

  • បើកគណនីសន្សំណាមួយរបស់ ធនាគារ ហត្ថា ជាមួយនឹងសមតុល្យអប្បបរមាតាមប្រភេទគណនីនីមួយៗ (គណនីសន្សំសំចៃ គណនីសន្សំផលច្រើន គណនីចរន្ត)។
  • អតិថិជនតម្រូវឱ្យភ្ជាប់ប្រើប្រាស់សេវា ធនាគារចល័ត Hattha Mobile និង ATM ក្នុងពេលស្នើសុំបើកគណនី។
  • សម្រាប់លេខគណនីណាដែលមានតម្លៃលើសពី ១.៥០០ ដុល្លារអាមេរិក អតិថិជននឹងត្រូវទទួលបន្ទុកលើការបង់កម្រៃសេវាដែលលើស។
  • លក្ខខណ្ឌបន្ថែមសម្រាប់ទទួលបានបញ្ចុះតម្លៃនេះ ទៅតាមកញ្ចប់លេខពិសេសនីមួយៗ មានដូចខាងក្រោម៖

1. កញ្ចប់សំណាង (Lucky Package)៖

២. កញ្ចប់សម្រិត (Bronze Package)៖

៣. កញ្ចប់ប្រាក់ (Silver Package)៖

៤. កញ្ចប់ផ្លាកទីន (Platinum Package)៖

៥. កញ្ចប់ក្រៅពីនេះ គឺអតិថិជនទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ គ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង៖ ១៨០០ ២១២ ២២២ (Free) | ០២៣ ៩៩៩ ២៦៦