ឥណទានសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម គឺជាប្រភេទឥណទានអាជីវកម្មដែលផ្តល់ជូនអតិថិជន ដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងទ្រទ្រង់អាជីវកម្ម ពង្រីកអាជីវកម្ម និងបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់រៀលខ្មែរ និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

 • រយៈពេល៖

  រហូតដល់ ៨៤ខែ

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ២០០,០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយ ប័ណ្ណផ្សេង

 • អត្រាការប្រាក់៖

  សមរម្យ

 • របៀបសង៖

  ការសងត្រលប់មានភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែនតាមលំហូរចំណូលរបស់អតិថិជន
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈការិយាល័យសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលាយរបស់យើង