សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស

ធនាគារ ហត្ថា ផ្តល់ជូននូវសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សដល់ សហគ្រាស អង្គការ ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងរហ័សសម្រាប់និយោជកក្នុងការបើកបៀវត្សជូនបុគ្គលិក ជាមួយនឹងការបើកគណនីសន្សំដោយឥតគិតថ្លៃ ផ្តល់ជូនការប្រាក់ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត។

កម្រៃសេវា
 • ទាបបំផុតត្រឹមតែ ០,២៥ ដុល្លារអាមេរិក ចំពោះបុគ្គលិកម្នាក់
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ថាប័ន
 • ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ការរៀបចំបើកប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិកប្រចាំខែ
 • កាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន
 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេសពីធនាគារ ហត្ថា
 • ទទួលបានកម្មវិធីពិសេសចំពោះសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនានា រួមមានឥណទាន ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក ធនាគារចល័ត ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិក

ទទួលបានការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃរួមមាន៖

 • គណនីសន្សំ
 • សេវាម៉ាយអេធីអឹម
 • សេវាធនាគារចល័ត
 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេស
 • មិនតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់អប្បបរមា សម្រាប់ការបើកគណនីដំបូង
 • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២៥% ចំពោះសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។

Notice: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។