ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានគោលបំណងជួសជុលកែលម្អ/ការស្ដារឲ្យប្រសើរឡើង ឬសាងសង់បង្ហើយសំណង់ផ្ទះដែលមានស្រាប់ ឬការសង់បំពេញបន្ថែមផ្នែកមួយចំនួននៃគេហដ្ឋាន ដើម្បីបង្កើនស្ថានភាពរស់នៅក្នុងគ្រួសារ ។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់ខ្មែររៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់ថៃបាត

 • រយៈពេល៖

  រហូតដល់ ៧២ខែ

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ៣០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

 • អត្រាការប្រាក់៖

  ចាប់ពី ១,០៥% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ

 • របៀបបង់សង៖

  ការសងត្រលប់មានភាពបត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍
 • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
 • ការសងត្រឡប់មានភាពបត់បែន
 • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមរយៈការិយាល័យសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូលាយរបស់យើង

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។