គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ

គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ ត្រូវបានបង្កើតឡើងសំរាប់អតិថិជនដែលមានសាច់ប្រាក់ទំនេរច្រើនហើយចង់ ទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ត្រលប់ទៅវិញលើការសន្សំ។ អតិថិជនអាចធ្វើការ ដកការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមនៅចុងបញ្ចប់វគ្គ។ ការបើកគណនីនេះអតិថិជនគ្រាន់តែមានប្រាក់នៅក្នុងគណនី៥០ដុល្លារ ឬសមមាត្រនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

អត្រាការប្រាក់សម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល
ខួបដាក់សន្សំ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់បាតថៃ ប្រាក់រៀលខ្មែរ
≥ ៣ខែ ៣,៥០% ៣,៥០% ៣,៦០%
≥ ៦ខែ ៥,៥០% ៥,៥០% ៥,៦០%
≥ ៩ខែ ៦,០០% ៦,០០% ៦,១០%
≥ ១២ខែ ៦,៧៥% ៦,៧៥% ៦,៨៥%
≥ ១៨ខែ ៧,០០% ៧,០០% ៧,១០%
≥ ២៤ខែ ៧,២៥% ៧,២៥% ៧,៣៥%
៣៦ខែ ៧,២៥% ៧,២៥% ៧,៣៥%
       
អត្រាការប្រាក់សម្រាប់និតិបុគ្គល (មិនមែនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ)
ខួបដាក់សន្សំ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់បាតថៃ ប្រាក់រៀលខ្មែរ
≥ ៣ខែ ៣,៥០% ៣,៥០% ៣,៦០%
≥ ៦ខែ ៥,៥០% ៥,៥០% ៥,៦០%
≥ ៩ខែ ៦,០០% ៦,០០% ៦,១០%
≥ ១២ខែ ៦,៧៥% ៦,៧៥% ៦,៨៥%
≥ ១៨ខែ ៧,០០% ៧,០០% ៧,១០%
≥ ២៤ខែ ៧,២៥% ៧,២៥% ៧,៣៥%
៣៦ខែ ៧,២៥% ៧,២៥% ៧,៣៥%
       
អត្ថប្រយោជន៍ ៖
  • អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង
  • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមដ៏ធំទូទាំងប្រទេស

Notice: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។