គណនីចរន្ត

សេវាគណនីចរន្ត ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់ដំណើរការអាជីវកម្មអតិថិជន ជាពិសេសលើប្រតិបត្តិការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ក៏ដូចជាផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ដៃគូអាជីវកម្មនានា។ សូមទទួលយកគណនីសម្រាប់អាជីវកម្មលោកអ្នក និងរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ពីការ ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារឌីជីថលជាច្រើនផ្សេងទៀតពី ធនាគារ ហត្ថា។

គណនីចរន្ត
លក្ខណៈផលិតផល កម្រៃសេវា
រូបិយប័ណ្ណ រៀល/ដុល្លារ
ប្រភេទអតិថិជន រូបវ័ន្តបុគ្គល នីតិបុគ្គល
សមតុល្យក្នុងគណនីអប្បបរមា ១០០ ដុល្លារ ៥០០ ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ (រៀល) ០% ០%
អត្រាការប្រាក់ (ដុល្លារ) ០% ០%
ការទូទាត់ការប្រាក់ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំត្រីមាស
របាយការណ៍គណនី មិនគិតប្រាក់ ៥ ដុល្លារ (ស្នើសុំលើកទី២ ក្នុងខែ)
សេវាថែទាំគណនី មិនគិតប្រាក់ មិនគិតប្រាក់
គណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ ១០ ដុល្លារ / ឆ្នាំ ១០ ដុល្លារ / ឆ្នាំ
សមតុល្យទាបជាងសមតុល្យជាមធ្យមក្នុងខែនីមួយៗ ៥ ដុល្លារ / ខែ ៥ ដុល្លារ / ខែ
បិទគណនី (< ​៦ខែ) ៥ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ
ប័ណ្ណសន្សំប្រាក់ មិនគិតប្រាក់ មិនគិតប្រាក់
សៀវភៅគណនីសន្សំ ៣ ដុល្លារ / ក្បាល ៣ ដុល្លារ / ក្បាល
     
គណនីចរន្តផ្លាស់
លក្ខណៈផលិតផល កម្រៃសេវា
រូបិយប័ណ្ណ រៀល/ដុល្លារ
ប្រភេទអតិថិជន រូបវ័ន្តបុគ្គល នីតិបុគ្គល
សមតុល្យក្នុងគណនីអប្បបរមា ២៥០ ដុល្លារ ១.០០០ ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ (រៀល) ១,៥០% ១,២៥%
អត្រាការប្រាក់ (ដុល្លារ) ១,២៥% ១,០០%
ការទូទាត់ការប្រាក់ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំត្រីមាស
របាយការណ៍គណនី មិនគិតប្រាក់ ៥ ដុល្លារ (ស្នើសុំលើកទី២ ក្នុងខែ)
សេវាថែទាំគណនី មិនគិតប្រាក់ មិនគិតប្រាក់
គណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ ១០ ដុល្លារ / ឆ្នាំ ១០ ដុល្លារ / ឆ្នាំ
សមតុល្យទាបជាងសមតុល្យជាមធ្យមក្នុងខែនីមួយៗ ៥ ដុល្លារ / ខែ ៥ ដុល្លារ / ខែ
បិទគណនី (<៦ខែ) ៥ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ
ប័ណ្ណសន្សំប្រាក់ មិនគិតប្រាក់ មិនគិតប្រាក់
សៀវភៅគណនីសន្សំ ៣ ដុល្លារ / ក្បាល ៣ ដុល្លារ / ក្បាល
     
គណនីចរន្តផលច្រើន
លក្ខណៈផលិតផល កម្រៃសេវា
រូបិយប័ណ្ណ រៀល/ដុល្លារ
ប្រភេទអតិថិជន រូបវ័ន្តបុគ្គល នីតិបុគ្គល
សមតុល្យក្នុងគណនីអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លារ ៥.០០០ ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ (រៀល) ៥០០ - ៥K = ១,៧៥% ៥K - ៣០K = ១,៥០%
៥K - ១៥K = ២,០០% ៣០K - ១០០K = ១,៧៥%
>១៥K = ២,២៥% >១០០K = ២,០០%
អត្រាការប្រាក់ (ដុល្លារ) ៥០០ - ៥K = ១,៥០% ៥K - ៣០K = ១,២៥%
៥K - ១៥K = ១,៧៥% ៣០K - ១០០K = ១,៥០%
>១៥K = ២,០០% >១០០K = ១,៧៥%
ការទូទាត់ការប្រាក់ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំត្រីមាស
របាយការណ៍គណនី មិនគិតប្រាក់ ៥ ដុល្លារ (ស្នើសុំលើកទី២ ក្នុងខែ)
សេវាថែទាំគណនី មិនគិតប្រាក់ មិនគិតប្រាក់
គណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ ១០ ដុល្លារ / ឆ្នាំ ១០ ដុល្លារ / ឆ្នាំ
សមតុល្យទាបជាងសមតុល្យជាមធ្យមក្នុងខែនីមួយៗ ៥ ដុល្លារ / ខែ ៥ ដុល្លារ / ខែ
បិទគណនី (<៦ខែ) ៥ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ
ប័ណ្ណសន្សំប្រាក់ មិនគិតប្រាក់ មិនគិតប្រាក់
សៀវភៅគណនីសន្សំ ៣ ដុល្លារ / ក្បាល ៣ ដុល្លារ / ក្បាល
     
អត្ថប្រយោជន៍

អតិថិជនដែលបើកគណនីចរន្តរបស់ ធនាគារ ហត្ថា នឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា៖

  • មិនគិតកម្រៃសេវាលើ ការថែទាំគណនី ការចេញប័ណ្ណសន្សំប្រាក់ និងការចេញរបាយការណ៍គណនី (សម្រាប់អតិថិជនរូបវ័ន្តបុគ្គល)
  • រីករាយប្រើប្រាស់សេវាធនាគារផ្សេងជាច្រើន ដូចជា៖ សេវាធនាគារចល័ត សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស ការស្នើសុំឥណទានវិបារូបណ៍
  • ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ និងដកប្រាក់នៅតាមការិយាល័យ ធនាគារ ហត្ថា ទូទាំង ២៥ ខេត្ត/រាជធានី
  • មានសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ចំណេញពេលវេលា និងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត
  • មានបុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់នៅចាំបម្រើលោកអ្នក ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់
សេវាមូលប្បទានបត្រ
លក្ខណៈផលិតផល
ប្រភេទស្នើសុំ បរិយាយ
ចំនួនសន្លឹកមូលប្បទានបត្រ ២៥ សន្លឹក/ក្បាល
ការផ្តល់ជូនមូលប្បទានបត្រ ២ ក្បាល/ម្តង
សុពលភាពមូលប្បទានបត្រ ៦ ខែ
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអតិថិជន តាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន
ការទូទាត់មូលប្បទានបត្រ ៣-៥ ថ្ងៃ
   
កម្រៃសេវា
ប្រភេទអតិថិជន រូបវ័ន្តបុគ្គល នីតិបុគ្គល នីតិបុគ្គល(គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ)
ការស្នើសុំលើកដំបូង មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ
Next Request ៥ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ
Check Clearance មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ
Check Repayment at Bank ៥០ ដុល្លារ ៥០ ដុល្លារ ៥០ ដុល្លារ
ការសងត្រលប់មូលប្បទានបត្រនៅ NCH ៥០ ដុល្លារ ៥០ ដុល្លារ ៥០ ដុល្លារ
លិខិតបញ្ជាក់មូលប្បទានបត្រ ៥ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ
ការស្នើសុំផ្អាកមូលប្បទានបត្រ មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ
ការស្នើសុំបិទគណនីមូលប្បទានបត្រ មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ
       
អត្ថប្រយោជន៍

តាមរយៈ សេវាមូលប្បទានបត្ររបស់ ធនាគារ ហត្ថា អតិថិជននឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា៖

  • មិនគិតថ្លៃកម្រៃសេវាលើការស្នើសុំមូលប្បទានបត្រលើកដំបូង និងការទូទាត់មូលប្បទានបត្រ
  • ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ និងដកប្រាក់នៅតាមការិយាល័យ ធនាគារ ហត្ថា ទូទាំង ២៥ ខេត្ត/រាជធានី
  • មានសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ចំណេញពេលវេលា និងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត
  • មានបុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់នៅចាំបម្រើលោកអ្នក ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់