ឥណទានយានយន្តហត្ថា

ឥណទានយានយន្តហត្ថា ជាឥណទានមួយប្រភេទដែលបានបង្កើតឡើងជាពិសេស និងផ្តល់ជូនទៅអ្នកដែលមានចំណូលពីប្រាក់បៀវត្ស និងអ្នកដែលមានចំណូលពីមុខរបរអាជីវកម្ម សម្រាប់ទិញរថយន្តថ្មី ឬរថយន្តដែលប្រើប្រាស់រួច (មិនទាន់បានចុះបញ្ជី) ឬទោចក្រយានយន្តថ្មី។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទាន
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖

  ប្រាក់រៀលខ្មែរ និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

 • ទំហំឥណទាន៖

  រហូតដល់ ១០០,០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

 • រយៈពេល៖

  រហូតដល់ ៧២ ខែ

 • អត្រាការប្រាក់៖

  ចាប់ពី១.១៧% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ

 • របៀបបង់សង៖

  ចំនួននៃការបង់សងប្រចំាខែថេរ

អត្ថប្រយោជន៍
 • អត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យ
 • ងាយស្រួលតាមតម្រូវការអតិថិជន
 • តម្រូវការឯកសារមានភាពងាយស្រួល
 • តម្រូវឲ្យអតិថិជនមានទុនចូលរួមតិចតួច

ចំណាំ: ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។