គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ

គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានសាច់ប្រាក់ទំនេរច្រើនហើយចង់ ទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ត្រឡប់ទៅវិញលើការសន្សំ។ អតិថិជនអាចធ្វើការដកការប្រាក់ និងប្រាក់ដើមនៅចុងបញ្ចប់វគ្គ។ ដើម្បីបើកគណនីនេះ អតិថិជនគ្រាន់តែមានប្រាក់ ៥០ដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងគណនី ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង។

លក្ខណៈផលិតផល

 

ប្រភេទអតិថិជន

រយៈពេល

អត្រាការប្រាក់

 

 

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់ដុល្លារអាមរិក

ប្រាក់បាត

 

 

រូបវន្តបុគ្គល ឬ​ នីតិបុគ្គល

៣ ខែ

,៦០%

,៥០%

,០០%

៦ ខែ

,០០%

,៥០%

,០០%

៩ ខែ

,៥០%

,០០%

,៥០%

១២ ខែ

,២៥%

,៧៥%

,០០%

១៨ ខែ

,៣៥%

,០០%

,០០%

២៤ ខែ

,៥០%

,២៥%

,៥០%

៣៦ ខែ

,៨០%

,២៥%

,៧៥%

 អត្ថប្រយោជន៍  

·         ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

·         ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ

·         ផ្តល់ជូនជម្រើសនៃរយៈពេលសន្សំទៅតាមតម្រូវការ

·         ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈសាខា និងបណ្តាញអេធីអឹមទូទាំងប្រទេស

 

ចំណាំ៖ ធនាគារ ហត្ថា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនិងអត្រាការប្រាក់ ខាងលើ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។